Общи Условия

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на futurehome.bg, наричан по-долу Уебсайта, които уреждат правилата за използването на futurehome.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Смарт Яхтинг ЕООД

Адрес на управление:

ул. Хаджи Димитър № 10, район Одесос, Варна 9000
ЕИК : 201197691
Мол: Камен Стефанов

 

Контакти:

Телефон: +359 896 611 716
info@futurehome.bg

Смарт Яхтинг ЕООД администрира Уебсайта и електронния магазин futurehome.bg.

 

ДЕФИНИЦИИ

  • Продавач – Смарт Яхтинг ЕООД или всеки партньор на Смарт Яхтинг ЕООД, чиито продукти се предлагат в futurehome.bg.
  • futurehome.bg – платформата на електронния магазин на Смарт Яхтинг ЕООД, предоставяна и на други търговци от Смарт Яхтинг ЕООД за извършване на покупко-продажби чрез нея на техни продукти при определени условия, уговаряни между тях и Смарт Яхтинг ЕООД.
  • Домейн – futurehome.bg и неговите под-домейни.
  • Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Уебсайта на онлайн магазина на Смарт Яхтинг ЕООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
  • Акаунт – раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Уебсайта (Поръчки, данъчни фактури и др.).
  • Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Уебсайта, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Уебсайта.
  • Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Уебсайта.
  • Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
  • Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Уебсайта.
  • Съдържание
   • цялата информация на Уебсайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
   • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
   • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
 • Транзакция – действието от страна на Смарт Яхтинг ЕООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Уебсайта, осъществявано единствено по банков път.
 • Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 • Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 • Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
 • Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
 • Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
 • Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в Уебсайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Общите условия на Смарт Яхтинг ЕООД са задължителни за всички потребители на Уебсайта.
 • Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се (а) запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Смарт Яхтинг ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 • Смарт Яхтинг ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
 • Във всеки случай на промяна на общите условия Смарт Яхтинг ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Уебсайта. В този смисъл, вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Уебсайта при всяко негово ползване.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 • Смарт Яхтинг ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Смарт Яхтинг ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 • Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта, са обвързващи за Смарт Яхтинг ЕООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Смарт Яхтинг ЕООД не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в Уебсайта.
 • Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, в Смарт Яхтинг ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 • Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта.
 • Уeбсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Смарт Яхтинг ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
 • Продавачът ще ви изпрати известие за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това известие Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 • В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 • Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на известие на електронната му поща от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
 • Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта.

 

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 • Достъпът до futurehome.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 • Смарт Яхтинг ЕООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Смарт Яхтинг ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Смарт Яхтинг ЕООД на телефон +359 896 611 716, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Смарт Яхтинг ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 • Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Смарт Яхтинг ЕООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на Уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Уебсайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
 • Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Уебсайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
 • В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Смарт Яхтинг ЕООД си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип „captcha“, с цел защита на публикуваната информация в Уебсайта.
 • Смарт Яхтинг ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от компанията или от нейни партньори промоции за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
 • Всички цени на Стоките и/или Услугите на Уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 • В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с кредитна или дебитна карта към Смарт Яхтинг ЕООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които Смарт Яхтинг ЕООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Смарт Яхтинг ЕООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Смарт Яхтинг ЕООД.
 • Всички изображения, поместени на Уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Уебсайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Уебсайта, са изключителна собственост на Смарт Яхтинг ЕООД.
 • Смарт Яхтинг ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 • Нищо в сключения между Смарт Яхтинг ЕООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Смарт Яхтинг ЕООД клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Уебсайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Уебсайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Смарт Яхтинг ЕООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Смарт Яхтинг ЕООД.
 • Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
 • Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 • Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Смарт Яхтинг ЕООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Смарт Яхтинг ЕООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Смарт Яхтинг ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 • Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Смарт Яхтинг ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на Смарт Яхтинг ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Смарт Яхтинг ЕООД.
 • Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Смарт Яхтинг ЕООД.

 

ПОРЪЧКА

 • Клиентът може да прави Поръчки на Уебсайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Уебсайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 • Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 • Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалият брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
 • Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 • С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 • Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
  • предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
  • Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Смарт Яхтинг ЕООД в случай че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Смарт Яхтинг ЕООД Продукта на адрес: ул. Хаджи Димитър № 10, район Одесос, Варна 9000.
 • Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи известието, че се отказва от Договора и връщането на стоката от страна на Клиента. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
 • Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 • Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на Смарт Яхтинг ЕООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Смарт Яхтинг ЕООД, при положение че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
 • В случай че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 • Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
  • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача те могат да бъдат използвани от Продавача за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
 • Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора, без предварителното писмено съгласие на Продавача.
 • Клиентът се съгласява да предостави на Смарт Яхтинг ЕООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка с Уебсайта, нeзависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Уебсайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноухау-то, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Уебсайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Уебсайта. Смарт Яхтинг ЕООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не й се вменява в задължение от действащото законодателство.
 • С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Смарт Яхтинг ЕООД или трети лица, които са партньори на Смарт Яхтинг ЕООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Смарт Яхтинг ЕООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
 • Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Смарт Яхтинг ЕООД препоръчва на своите клиенти, използващи Уебсайта, да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 • Цените на Стоките и Услугите, обявени в Уебсайта futurehome.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
 • Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура или фактура са посочени във всяка Поръчка.
 • Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
 • Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
 • Смарт Яхтинг ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка независимо дали Клиентът е физическо или юридическо лице. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му. В случай че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адрес: info@futurehome.bg
 • Смарт Яхтинг ЕООД не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на Смарт Яхтинг ЕООД, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.
 • С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

 • Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 • Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@futurehome.bg и ние ще ви го осигурим възможно най-бързо.
 • Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно, Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата, не е спазена.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 • Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ

 • Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел „Отзиви”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
 • В момента на регистрацията на даден Отзив на Уебсайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
 • Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Отзив в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
  • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
  • да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област;
  • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, които могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
  • да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Уебсайта както следва: всеки Отзив да бъде публикуван в раздел „Отзиви”.
  • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност;
  • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Уебсайта, без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
  • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
  • да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
  • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
  • да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Уебсайта.
 • Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на един Отзив, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и една Оценка за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Оценки, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата. Така, една Рецензия, която е придружена с висока Оценка води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от ниска Оценка, води до намаляване на общия рейтинг.
 • Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Отзиви, към които прикачват фото или видео файлове, ще спазват следните правила:
  • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата, за която пишат Отзивите, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
  • качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
  • качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;
  • качените файлове не съдържат URL-и или watermark изображения към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.
 • Когато един Отзив е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Уебсайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Уебсайта само след проверка от страна на Продавача.
 • В случай че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Отзиви.

 

ОТГОВОРНОСТ

 • Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 • Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
 • Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Смарт Яхтинг ЕООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от Смарт Яхтинг ЕООД.
 • Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно правото на информираност, както и правото да променя личните си данни.
 • Купувачът се съгласява и разрешава на Смарт Яхтинг ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Смарт Яхтинг ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.
 • Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 • Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 • Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Връщането на стока закупена онлайн от futurehome.bg  е много лесно. Ваше законно ПРАВО е да се откажете от направената онлайн покупка в рамките на 15 дни.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

 • Да пазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получения продукт. Пазете всичко, наистина всичко – кутии, книжки, найлончета и торбички.
 • Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите че ви хареса, но сте задължени да го пазите в безупречно състояние и вид. Върнатият продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които продуктът е имал при получаването му.
 • Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.
 • При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост.
 • Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от Клиента.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

 • Специални поръчки – поръчка за стока, която не е налична в склада на Смарт Яхтинг ЕООД (с цвят, различен от стандартния) и ще бъде поръчана специално за вас. Ще ви уведомим предварително, че стоката е специална поръчка и за нея не важат условията за връщане.
 • Заплатени суми за услуги, които вече са консумирани – ремонт, инсталация на софтуер, сключени застраховки на техниката, закупени допълнителни гаранции.
 • Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от вас по време на покупката).
 • Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка.
 • Стока с лош вид и видими следи от употреба – драскотини по корпуса, екрана и др. драскотини.
 • Стоки с регистрирани оригинални гаранции в системата на производителя.
 • Продукти, на които е била сменена операционната система или други програми, които са присъствали при доставката на продукта.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА?

 • След като получим върнатия продукт, съдържанието на пратката ще бъде прегледано и обработено от нашия екип.
 • За да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на върнатата техника в нашия оторизиран сервиз. Ако не са установени щети, тя може да бъде заменена. Обикновено срокът, в който ще получите отговор от наша страна, дали техниката може да бъде заменена, е до 3 работни дни.
 • Стойността на върнатите продукти ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, която сте предоставили при заявката за връщане.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за вреди причинени от счупване, надраскване, заливане, изгаряне и др. въздействия изключващи обичайното тестване и ползване на продуктите от Потребителя.

При приемане на върната стока от Потребителя, си запазваме правото да проверим продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от ваша страна. При наличие и установяване на такива щети, Смарт Яхтинг ЕООД ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП. Примери:

 • част от пълната окомплектовка липсва (липсват аксесоари, опаковки, кабели, оригинални лепенки, ръководства за употреба) Приспада се до 25% от платената сума.
 • нарушена е оригиналната опаковка (повредена, скъсана, надраскана)
 • бил е изтрит или повреден оригиналния софтуер, с който е закупена техниката – приспада се стойността на изтрития софтуер, включително и труда по възстановяване на първоначалния вид на продукта.

 

ЗАМЯНА НА ТЕХНИКА И ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

Сумата на върнатият продукт ще бъде върната до 14 дни от датата на връщане на стоката.

 

КАКВО СЕ СЛУЧВА АКО МИНАТ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ И ЖЕЛАЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА КЪМ НАС?

Ако искате да върнете стоката, след като са минали повече от 15 дни от датата на закупуване, стоката се приема като стока за изкупуване втора употреба. Цената на изкупуване се определя в зависимост от състоянието на стоката и състоянието на окомплектовката, както и от срока на използване. Точната цена за изкупуване може да бъде определена на място в базата на Смарт Яхтинг ЕООД или при нейни партньори, след като бъде прегледана и тествана от служител. Срокът за определяне на цената на техниката е до 3 работни дни от датата на постъпване. Смарт Яхтинг ЕООД си запазва правото да не изкупи обратно стоката, без да дължи обяснения или да излага причините за това.

 

 • Нямате продукти в количката.